Name:Wei Xiaohan
Position:Founder
Company:The One Studio

Wei xiaohan, a senior music producer, is also the founder of The One Studio, the first ACG music brand in China. He has served as the music director and audio producer of many famous animation and game projects in China. The One Studio, which was founded and owned by Xiaohan, is mainly engaged in the production of film and television animation and game music. Since its establishment, it has completed more than 600 projects. Now the CEO of The One Studio and also the music supervisor and audio director, he acted as the music producer of a lot of works like the movie "Return To The Wolves”, 3-D Animation Series " The Legend of Qin”, “Nine songs of heaven”, “The young Imperial Guards”, "The Sigh of Dragon”、"Fights Break Sphere”, “Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren“, “Hua Jiang Hu Zhi Ling Zhu“, “Hua Jiang Hu Zhi Bei Mo Ting“, “Hua Jianghu Zhi Huan Shi Men Sheng“, "Shao Nian Ge Xing", "DONGBO XUEYING LAND", "CUANHAICE”, "REVELATION", "The Legend of Ancient Soul", "Xia Lan”,  "TICO-LongTuZhanDui”, "General Feng"; He is also the audio director of 3D film and television animation "Le concours" and 2D animation drama "Wo Shi Jiang Xiao Bai", "Eudemon Quest", "Twin Detective", "Pretty man", "The Devil Ring", "The Wolo Family: Save The Elf", "Fei Ren Zai", "Flower Angel", "Star Stealing Girl", “Ju Jing Hui Shen”, "Shi Er Hun". He also produce the music of many games like "REVELATION", "Pan Long OL", "World Zero", "Tang Zhi Wu Yu", "Xing Zhi Wu Yu", "Jade Dynasty", "New Chinese Paladin", "Quan Min  Meng San Guo", "I am National Hero", "Qi Xiong Zheng Ba", "Monkey King Dash", "bloodline", "Qi Tian Da Sheng 3D", "Gui Wu San Guo", "Meng Huan Shen Yu", "QQ Xiang Long",  “QQ Yu Jian Tian Ya ”etc.

View